shēng zhí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.reproduce; engender

  • yǒu xìng shēng zhí

   有性生殖

   sexual reproduction

  • fēn liè shēng zhí

   分裂生殖

   reproduce by division

  • wú xìng shēng zhí

   无性生殖

   asexual reproduction

  • zhè xiē shēng mìng tǐ tōng guò dān xìng shēng zhí jìn xíng fán zhí

   这些生命通过生殖进行繁殖

   These organisms reproduce parthenogenetically.

  • shēng zhí qì guān

   生殖器官

   sex organ