ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fmla model to be followed; model; a person of exemplary virtue; abbreviation for 师范学校

  • zhè ge chéng shì yǒu liǎng suǒ shī fàn yuàn xiào

   这个城市师范院校

   There are two normal colleges in this city.

  • tā kǎo qǔ le shī fàn dà xué

   考取师范大学

   He's been admitted to a normal university.

  • tā shì yī gè shī fàn xué yuàn de bì yè shēng

   师范学院毕业生

   He was graduated from a normal college.