shí bèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.decuple; tenfold

  • zài guò qù liǎng nián li yè wù kuò zhǎn le shí bèi

   过去业务扩展十倍

   Business has increased tenfold in the past two years.

  • zhè ge tòu jìng néng fàng dà shí bèi

   这个透镜放大十倍

   This lens magnifies 10 diameters.

Chinese words with pinyin shi bei