shí bù shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.dialoften; from time to time; every now and then; time and again

  • tā shí bù shí huí tàng jiā hǎo ràng mǔ qīn gāo xìng

   时不时母亲高兴

   He went home from time to time, to keep his mother happy.

  • hái zi men shí bù shí guò lai kàn kàn tā

   孩子时不时过来

   The kids drop round and see her from time to time.

Chinese words with pinyin shi bù shi