ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.fashionable; in vogue

  • tā shì gè shí máo de yì shù jiā

   时髦艺术家

   She is a fashionable artist.

  • tā zǒng xiǎng biàn de yòu kù yòu shí máo

   变得时髦

   He was trying to be really cool and trendy.

  • tā chuān zhe zuì shí máo de yī fu

   穿着时髦衣服

   She was dressed in the height of fashion.

Chinese words with pinyin shi mao