shí xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.figure in stone

  • jīng měi de shí xiàng

   精美石像

   exquisite stone statue

  • diāo kè shí xiàng

   雕刻石像

   cut a figure in stone

  • yī zuò jù dà de shí xiàng chù lì zài bó wù guǎn de rù kǒu chù

   巨大石像矗立博物馆入口处

   A large figure in stone presides over the approach to the museum.