shǐ xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.bear in with

  • tā men shǐ xiàng le nà tiáo hé de xià yóu

   他们驶向下游

   They sailed down the river.

  • wèi lái yī sōu sōu jù lún jiāng cóng zhè lǐ shǐ xiàng quán shì jiè

   未来巨轮这里驶向世界

   Huge ships will sail to the world from here in the future.