shí xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.dialbe sensible; know how to behave by observing others' expressions

  • wǒ quàn nǐ shí xiàng diǎn

   识相

   I suggest you be a little more sensible.

  • shí xiàng xiē wǒ men lí kāi ba

   识相我们离开

   Let's be tactful and leave.

  • tā hěn shí xiàng

   识相

   That is very sensible of him.

  • tā bù shí xiàng zì tǎo méi qù

   识相自讨没趣

   He was tactless and got the snub that he deserved.