shì xiǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.euphjust think; one can imagine

  • shì xiǎng nǐ zhè yàng zuò huì yǒu hǎo jié guǒ ma

   试想这样结果

   Just think. Will it do you any good if you go on like this?

  • shì xiǎng nà bǐ fèi yòng ba

   试想费用

   Just think of the expense!

  • shì xiǎng rú guǒ tā xiàn zài tuì chū jǐn biāo sài jiù huì dà shēng jí hū

   试想如果现在退出锦标赛大声疾呼

   Just imagine the outcry if he pulled out of the tournament now.