shū yǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.treat with oxygen; treat by oxygen therapy

  • shū yǎng guǎn

   输氧

   oxygen tube

  • tā tǎng dǎo zài yī yuàn li zhèng zài shū yǎng

   躺倒医院正在输氧

   He lay down in the hospital, and is giving oxygen.