sī chóu zhī lù
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the Silk Road

  • zhōng bā jīng jì zǒu láng wèi yú sī chóu zhī lù jīng jì dài hé shì jì hǎi shàng sī chóu zhī lù de jiāo huì chù

   中巴经济走廊位于丝绸之路经济21世纪海上丝绸之路交汇

   The China-Pakistan Economic Corridor is located in where the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road meet.

Word usage

 • "丝绸之路" is often matched with measure word "条".
  • 丝绸之路

   one Silk Road