suí dà liù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.drift with the stream; follow the general trend

    • wèi shén me yào suí dà liù ne

      为什么随大溜

      Why follow the herd?

Chinese words with pinyin sui da liù