tián jiāo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.sweet pepper

    • gěi tián jiāo bāo pí qù chú zhǒng zi

      甜椒去除种子

      Peel the peppers and remove the seeds.

Chinese words with pinyin tian jiao