wàn gǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.eternity; eternally; forever

  • liú chuán wàn gǔ

   流传万古

   be handed down from generation to generation

  • wēi ní sī wàn gǔ bù biàn de měi

   威尼斯万古不变

   the timeless beauty of Venice