wù wàng cǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.forget-me-not

    • zài tè shū de rì zi li rén men cháng cháng yòng méi gui huò wù wàng cǎo lái biǎo dá ài yì

      特殊日子人们常常玫瑰勿忘草表达爱意

      On special days, people often use roses or forget-me-nots to express love.