wù zhì jī chǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.material basis

    • zhè kě yǐ wèi qǐ yè shēng chǎn de shí xiàn tí gōng wù zhì jī chǔ

      可以企业生产实现提供物质基础

      It can provide a material basis for the realization of enterprise production.