xì dú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.peruse

  • qǐng zài kòng xián shí xì dú zhè piān bào dào

   空闲细读报道

   Please peruse this report at your leisure.

  • xì dú wén jiàn

   细读文件

   read the file carefully

Chinese words with pinyin xi du