xiǎo shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.dialsnack

  • xiǎo shí pù

   小食

   snack bar

  • mài xiǎo shí de rén

   小食

   snack pedlar

  • zhè jiā xiǎo lǚ guǎn huì wèi nǐ zhǔn bèi yī xiē xiǎo shí

   旅馆准备一些小食

   This hotel will put you up snacks.

 • 2

  n.dialbetween-meal nibbles

  • tí gōng xiǎo shí

   提供小食

   offer nibble