ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.excessive drinking

  • xù jiǔ de fēng qì zhèng zài zēng zhǎng

   酗酒风气正在增长

   The vice of drinking is increasing.

  • xù jiǔ huì yào le nǐ de mìng

   酗酒

   Too much drinking will be the death of you.

  • tā shì yān yě xù jiǔ

   酗酒

   He was smoking and drinking too much.

  • xù jiǔ zhì sǐ

   酗酒致死

   drink oneself to death

  • xù jiǔ zhě

   酗酒

   alcoholic