yǎng cán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.engage in sericulture; raise silkworms; rearing of silkworms

    • háng zhōu de cūn zhèn péi zhí wén míng xiá ěr de lóng jǐng chá zhí sāng yǎng cán

      杭州村镇闻名遐迩龙井茶养蚕

      Villages in Hangzhou grow the famous Longjing tea and silk worms.