yǎng lǎo sòng zhōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sllook after one's parents in their old age and give them a proper burial after their death; nourish one's parent in his old age and bury his dead body

    • zhōng guó yǐ jìn rù lǎo nián shè huì yǎng lǎo sòng zhōng chéng wéi quán shè huì bì xū miàn duì de yán zhòng wèn tí

      中国进入老年社会养老送终成为社会必须面对严重问题

      China has entered into an aged society and elderly care has become an increasing challenge to the entire society.