yǎng yǒng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.backstroke

  • yǎng yǒng yùn dòng yuán

   仰泳运动员

   backstroke swimmer

  • nán zǐ mǐ yǎng yǒng

   男子200仰泳

   men's 200-metre backstroke

  • tā néng jiāo wǒ dié yǒng hé yǎng yǒng ma

   蝶泳仰泳

   Can he teach me the butterfly and the backstroke?