yī yǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.a glance

  • wǒ yī yǎn jiù kàn chū shì tā

   一眼看出

   I saw it was him in a glance.

  • guǎng dà qún zhòng yī yǎn jiù shí pò le tā men de yīn móu

   广大群众一眼识破他们阴谋

   The masses can see through their schemes with a glance.

  • piē yī yǎn

   一眼

   cast a side look

 • 2

  measure worda (well, spring, etc.)

  • dǎ yī yǎn jǐng

   一眼

   hit a well