yì jīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.The Book of Changes

  • yì jīng shì zhōng guó zuì zǎo jì lù lǚ xíng huó dòng de wén xiàn zhī yī

   易经中国记录旅行活动文献

   The Book of Changes is one of the earliest classics that recorded tourist activities.

  • yì jīng hé shù xué

   易经数学

   the Book of Changes and mathematics

 • 2

  refer to 周易