yì qì yòng shì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • derogbe swayed by personal feelings; abandon oneself to emotions; act on the strength of an impulse

  • zuò rén qiān wàn bù yào yì qì yòng shì

   做人千万意气用事

   Never be an impulsive person.

  • zhè xiǎo huǒ zi shì gè yì qì yòng shì de rén

   小伙子意气用事

   He was an emotional lad.