yì zhì bó ruò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be infirm of purpose; be weak as water

  • yì zhì bó ruò yòu tān lán de rén

   意志薄弱贪婪

   weak-willed greedy people

  • tā zhì mìng de ruò diǎn shì yì zhì bó ruò

   致命弱点意志薄弱

   He was of feeble will, which was his fatal defect.