yīn móu jiā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.conspirator; intriguer; schemer

  • yī qún yīn móu jiā

   阴谋家

   a gang of conspirators

  • jiǎo huá de yīn móu jiā

   狡猾阴谋家

   vile conspirator

  • wǒ hái zhī dào tā shàn yú zài gōng tíng li xiàn mèi tóng shí yòu shì yī gè dà dǎn de yīn móu jiā

   知道善于宫廷献媚同时大胆阴谋家

   I knew him as a courtier, too, and as a bold intriguant.