yīn yún mì bù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slThe sky is covered with dark clouds.

  • tiān kōng yīn yún mì bù fēng yuè guā yuè dà

   天空阴云密布

   The sky clouded and the wind picked up.

  • yīn yún mì bù de tiān qì

   阴云密布天气

   cloudy weather