ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.post office

  • lù shang wǒ shùn biàn qù le yī tàng yóu jú

   路上顺便邮局

   On the way, I stopped by the post office.

  • tā gǎn jǐn qù yóu jú qǔ tā de kuài jiàn yóu bāo

   赶紧邮局快件邮包

   He hied himself to the post office for his express mail.

  • qǐng wèn yóu jú zài nǎ lǐ

   请问邮局哪里

   Excuse me, where is the post office?

Word usage

 • "邮局" is often matched with measure word "个"or"所".
  • 邮局

   one post office

  • 邮局

   one post office