yǔ qí bù rú
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • ...rather than...

    • yǔ qí ràng tā qù gàn zhè jiàn shì bù rú wǒ zì jǐ dòng shǒu gàn

      与其不如自己动手

      Rather than let him do it, I'd prefer to do the job myself.