yuán dài mǎ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.source code

  • kāi fàng yuán dài mǎ

   开放源代码

   open source

  • gāi xì tǒng yě kě yǐ wán quán cóng tóu kāi shǐ gòu jiàn zhí jiē cóng yuán dài mǎ kāi shǐ

   系统可以完全开始构建直接源代码开始

   The system can also be built completely from scratch, directly from source code.