yuè bàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.the 15th day of a month (especially of a lunar month)

    • zhōng yuán jié zài nóng lì qī yuè shí wǔ rì sú chēng qī yuè bàn

      中元节农历七月十五月半

      The Hungry-Ghost Festival falls on the 15th of the 7th lunar month.