zhǎng dà chéng rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • come to man's estate; grow to manhood

  • wǒ men de zǐ nǚ dōu yǐ zhǎng dà chéng rén

   我们子女长大成人

   Our children are grown up.

  • zhè běn shū tán dào xǔ duō zài yìn dù zěn yàng zhǎng dà chéng rén de shì

   许多印度怎样长大成人

   The book is full of references to growing up in India.