zhāo sī mù xiǎng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slyearn for something day and night; be on one's mind day and night

  • wǒ zhāo sī mù xiǎng lián zuò mèng yě xiǎng jiàn dào tā

   朝思暮想做梦

   I miss her so much, and I dream of seeing her.

  • miàn shì jiù shì nǐ néng zhēn zhèng huò dé zhāo sī mù xiǎng zhí wèi de shí jī

   面试就是真正获得朝思暮想职位时机

   The interview, then, is where you can really get the position you've always wanted.