zhī gēng niǎo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.redbreast; robin

  • yī zhī zhī gēng niǎo luò zài le lí ba shang

   知更鸟篱笆

   A robin was perching on the fence.

  • dì yī zhī zhī gēng niǎo shì chūn tiān de xiān qū

   知更鸟春天先驱

   The first robin is a precursor of spring.