zhōng guó rén mín zhèng zhì xié shāng huì yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC)

    • yī nián yī dù de zhōng guó rén mín zhèng zhì xié shāng huì yì

      一年一度中国人民政治协商会议

      annual meeting of the Chinese People's Political Consultative Conference