zhòng zhí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.plant; grow; sow; crop a field (with)

  • zhè ge dì qū zhòng zhí píng guǒ

   这个地区种植苹果

   The area is under apple cultivation.

  • xiào yuán li zhòng zhí de xiàng rì kuí dōu kāi huā le

   校园种植向日葵开花

   The sunflowers planted on the campus are all blooming.

  • zhòng zhí nóng zuò wù yào yīn dì zhì yí bù néng máng mù gēn fēng

   种植农作物因地制宜盲目跟风

   Planting crops must adapt to local conditions and cannot blindly follow the trend.