zōng sè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.brown

  • tā yòu gāo yòu shòu yī tóu zōng sè de duǎn fà

   棕色短发

   He was tall and thin, with short brown hair.

  • tā zhēng zhe zōng sè de dà yǎn jing dīng zhe tā

   棕色眼睛

   He gazed up at her with huge brown eyes.

  • zhè zhī gǒu de máo fà shì zōng sè de

   毛发棕色

   The dog's hair is brown.

  • zōng sè de tǔ

   棕色

   brown soil