zǔ jié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.block and intercept

  • zǔ jié zǒu sī rù jìng de dú pǐn

   阻截走私入境毒品

   intercept drugs being smuggled over the border

  • jǐng wèi zǔ jié le yī míng shì tú yuè yù de qiú fàn

   警卫阻截试图越狱囚犯

   The guard thwarted an escape attempt by one inmate.