ào rán tǐng lì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • stand proudly

    • shēng mìng ào rán tǐng lì quán yǐ tā jiān dìng bù yí de xìn niàn

      生命傲然挺立坚定不移信念

      Life stands tall and steadfast in her faith.