bīng róng xiāng jiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slcross swords with; be at war

    • zǎo zài zhè liǎng gè guó jiā chéng wéi dí rén bìng qiě bīng róng xiāng jiàn zhī qián tā men jiān jiù yǒu le yī zhǒng gēn shēn dì gù de zhǒng zú piān jiàn

      国家成为敌人并且兵戎相见之前它们根深蒂固种族偏见

      There was a deep-rooted racial prejudice long before the two countries became rivals and went to war.