bù bēi bù kàng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • neither haughty nor humble

  • tā bù bēi bù kàng de jiē shòu le tā men de gōng hè

   不卑不亢接受他们恭贺

   She accepted their congratulations with becoming modesty.

  • bù bēi bù kàng de biǎo shù guān diǎn

   不卑不亢表述观点

   demonstrate the point in a way neither servile nor overbearing

Word usage

 • Note
  "亢" cannot be written as "抗".