bù rú shuō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.it's better to say

    • yǔ qí shuō zhè shì yī chǎng biàn lùn bù rú shuō shì yī chǎng dú bái

      与其辩论不如说独白

      It was not so much an argument as a monologue.