chǎng péng chē
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.convertible (car); open car; soft top

  • bái sè bǎo mǎ chǎng péng chē

   白色敞篷车

   white Beamer convertible

  • zǒng tǒng zài qián miàn de chǎng péng chē nèi

   总统前面敞篷车

   The president is in the front of the convertible.