chū xí rén shù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.attendance

  • chū xí rén shù yǒu sān qiān

   出席人数

   There was an attendance of 3,000.

  • zhòng duō chū xí rén shù

   众多出席人数

   a huge turnout of people