diàn chē
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.tramcar; streetcar

  • yī liàng diàn chē

   电车

   a tramcar

  • chéng diàn chē

   电车

   take a tramcar

  • jiāo qū diàn chē

   郊区电车

   suburban tramcar

 • 2

  n.trolleybus

  • diàn chē zhàn

   电车

   trolley-bus stop

  • diàn chē chē chǎng

   电车车场

   trolleybus depot

  • diàn chē xiàn lù

   电车线路

   trolleybus route

Word usage

 • "电车" is often matched with measure word "辆"or"部"or"款".
  • 电车

   one trolley

  • 电车

   one trolley

  • 电车

   one trolley