ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.wintertime

  • dōng tiān zhǒng zi zài tǔ rǎng zhōng xiū mián

   冬天种子土壤休眠

   During the winter, the seeds lie dormant in the soil.

  • dōng tiān jí jiāng dào lái

   冬天即将到来

   Winter is coming.

  • dōng tiān lái le chūn tiān hái huì yuǎn ma

   冬天春天

   If winter comes, can spring be far behind?

Word usage

 • "冬天" is often matched with measure word "个".
  • 冬天

   one winter