fàng xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.give green light (to); let pass

  • hǎi guān fàng xíng

   海关放行

   customs clearance

  • kuài sù fàng xíng

   快速放行

   express release

  • qǐng qiú fàng xíng

   请求放行

   request clearance

  • zhǔn yǔ fàng xíng

   准予放行

   give clearance

  • miǎn shuì fàng xíng

   免税放行

   tax-free clearance

Chinese words with pinyin fang xing