ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.kite

  • fēng zheng suí fēng fēi qǐ

   风筝

   The kite flew with the wind.

  • fēng zheng zài hǎi tān shàng kōng shí yǐn shí xiàn

   风筝海滩上空时隐时现

   Kites whooshed above the beach at intervals.

  • yī xiē fēng zheng zài kōng zhōng fēi yáng zhe

   一些风筝空中飞扬

   Some kites are flying in the air.

  • qù fàng fēng zheng

   风筝

   go to fly a kite

Word usage

 • "风筝" is often matched with measure word "个".
  • 风筝

   one kite