ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.abdomen; stomach; belly

    • nǐ kě yǐ duàn liàn yǐ zēng qiáng fù bù jī ròu

      可以锻炼增强腹部肌肉

      You can do exercises to strengthen your stomach muscles.